Brief Introduction
General Information

I was born in 1973 in Tabriz/Iran. I am an academic staff in Karabuk University now.

My interests

Mathematics is my favorite field. I am enthusiastic about asymmetry.

Contact Me

Twitter Facebook instagram github Linkedin

Heterochromia
Heterochromia iridum

My left eye is light blue and the right one is brown

Language skills
 • English, Level:intermediate
 • Turkish, Level: Advanced
 • Azerbaijani, Native, Level: Illiterate
 • Persian, Level: Semi-native
Education & academic career
 • Karabük University: Karabuk, 2011 to present | (Economics)
 • Ankara University: Ankara, Ankara 2000 to 2007 | Doctorate (Economics)
 • Allameh Tabatabai University: Tehran, Tehran 1995 to 1998 | Master (Economics)
 • University of Mazandaran: Babolsar 1991-09-01 to 1995-06-15 | Bachelor (Economics)
 • Ferdowsi High School (Economics and social sciences): Tabriz
 • Shahid Bahonar secondary school,Tabriz
 • Karamelik primary school,Tabriz
تحلیل زبان ترکی آذربایجانی به طریق ریاضی
تحلیل زبان ترکی آذربایجانی به طریق ریاضی

تحلیل زبان ترکی آذربایجانی به طریق ریاضی کتاب  تحلیل زبان ترکی آذربایجانی به طریق ریاضی، به بررسی این زبان به روش نوین می پردازد و سعی بر آنست که با استفاده از روشها و منطق ریاضی ابعاد مختلف  این زبان روشن گردد. استفاده از منطق ریاضی موجب تحلیل قانونمندتر زبان ترکی آذربایجانی می شود به نحوی که بسیاری از قوانین این زبان بهتر درک و تحلیل گردد. به دلیل قانونمندی پیچیده این زبان تبدیلات خاص حتی در لهجه های مختلف رایج، نیز قابلیت تحلیل ریاضی خود را از دست نمی دهند.
    در این کتاب با استفاده از متغیرهای صدادار و یک متغیر بی صدا پسوندهای زبان ترکی آذربایجانی به شکل ساده ای فرموله شده و در ادامه قالبهای زمانی و ملکی نیز در قالب بلوکها  تلخیص شده اند. بدین ترتیب امکان تحلیل واحد و منحصر به فردی از تبدیلات و تغییرات و قوانین حاکم بر این زبان به وجود آمده است. بدیهی است که برای فرموله کردن این زبان این کتاب اکتفاف نمی دهد و لازم است که سایر علاقمندان به ویژه ریاضی دوستان و زبانشناسان در تکمیل این روش همکاری نمایند.

روش مطالعه:   برای مطالعه این کتاب دانش بالای ریاضی ضرورت ندارد و تمامی مطالعه کنندگان می توانند با حداقل دانش ریاضی تا فصل سوم مطالعه فرمایند. در این کتاب سعی شده است که با ارایه مثالهای رایج در مناطق آذربایجانی نشین ایران درک روش ریاضی آسانتر شود. توصیه می شود که مطالع کنندگان محترم اواسط فصل اول کتاب را به دقت مطالعه فرمایند، زیرا تمامی کتاب بر این بخش از کتاب استوار شده است. به عبارتی این بخش از کتاب که به معرفی متغیرها می پردازد در واقع کلید درک ادامه مطالب می باشد و بدون درک کامل این بخش بسیار آسان ادامه مطالب غیر قابل فهم خواهند بود.

هدف کتاب:  هدف این کتاب شناسانیدن زوایای مختلف و منظم زبان ترکی آذربایجانی برای کلیه محققین در این زمینه و سایر علاقمندان به هنر زبان  است. با مطالعه این کتاب این نکته آشکار می شود که بسیاری از مواردی که به عنوان بی قاعده شناخته می شوند در واقع باقاعده بوده و تنها با تمسک به منطق ریاضیات هست که تحلیل این موارد را ممکن می سازد.

Download from Google Books for free Download PDF directly